Informacje formalno-prawne

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996). Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.

 
     

 

Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie. W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

 

Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędnościowych,
 • i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • rady rodziców.

 

Kto nie jest objęty ochroną?

Nie podlegają ochronie depozyty:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
 4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. Instytucji finansowych,
 7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 8. Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
 9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615),
 10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.),
 11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
 12. Jednostek samorządu terytorialnego,
 13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

 

Które środki są objęte ochroną?

Ochronie podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
 • należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

 

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

 

 

PSD2

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wpłynie ona w znaczącym stopniu na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych.

Głównym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, a także - wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Od czasu uchwalenia PSD na rynku płatności detalicznych zaszły bardzo znaczące zmiany pod względem innowacji technologicznych, przejawiające się m.in. gwałtownym wzrostem płatności elektronicznych i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych oraz pojawianiem się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych. Dyrektywa w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści ustawy o usługach płatniczych.

 

 

Dyrektywa PSD2 - naciśnij link i ściągnij dokument.

 


Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach przedstawia raport z zakresu dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany okres dostępność (%) niedostępność (%) dostępność (%) niedostępność (%)
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 99,37% 0,63% 99,22% 0,78%

 

 

 

FATCA

Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia FATCA.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów banku.

 

Zgodnie z art. 19 Ustawy FATCA, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 1 grudnia 2015 r., Bank BPS S.A. zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA osób, na których rzecz prowadzi rachunki. W przypadku nieprzekazania przez Klienta do 1 grudnia 2016 r. Oświadczenia o statusie FATCA, Bank będzie zobowiązany do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na jego rachunkach, w ciągu 3 dni roboczych po upływie w/w terminu, do czasu złożenia przez klienta Oświadczenia o statusie FATCA.

Bank przypomina, że obowiązek złożenia oświadczenia FATCA spoczywa na wszystkich klientach, którzy otworzyli rachunki finansowe w okresie 1 lipiec 2014 r.- 1 grudnia 2015 r., oraz którzy otrzymali od Banku korespondencje zawierającą formularz Oświadczenia. W związku z powyższym, Bank zwraca się do Klientów, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia oświadczenia FATCA z prośbą jak najszybsze jego przekazanie:

 • osobiście do Oddziału obsługującego Państwa rachunek;
 • osobiście do innego, dowolnie wybranego Oddziału Banku BPS S.A. - pełna lista Oddziałów znajduje się na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl;
 • drogą korespondencyjną listem poleconym na adres Oddziału obsługującego Państwa rachunek (za datę złożenia oświadczenia traktuje się datę wpływu oświadczenia do Banku).

Informujemy, że Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

 


Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy). Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga:
obowiązek przekazywania przez Bank informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych! Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

 

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

 

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 07.10.2014r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA). Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 09.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa wchodzi w życie 01.12.2015r.

 

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 09.10.2015 r.

 

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi. Bank w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);
3) terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

 

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku to oświadczenie FATCA. Pracownik Banku poprosi o wypełnienie stosownego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

 

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku. Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.

 

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA. Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku o takiej zmianie.

 

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziałów Banku lub telefonicznie. Informacja na temat statusu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w rozumieniu amerykańskiej ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Foreign Account Tax Compliance Act (ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych, dalej ,,FATCA”), ma na celu zobligowanie wszystkich zagranicznych instytucji finansowych (w tym Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszony w nim Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach) prowadzących rachunki osób i podmiotów podlegających opodatkowaniu w USA, do przekazywania amerykańskim organom podatkowym (Internal Revenue Service - Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych, dalej IRS) informacji dotyczących tych rachunków, pod rygorem obciążenia 30% podatkiem wszystkich płatności dokonywanych na rzecz Banku (oraz jego klientów) mających swe źródło w USA.

W celu uniknięcia sankcji obciążenia podatkiem klientów Banku oraz wywiązania się z obowiązków nałożonych na Bank na mocy Umowy z dnia 7 października 2014r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (bank zrzeszający) został zarejestrowany na portalu IRS, pod następującymi danymi: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., GIIN - QA49CP.00000.LE.616; uzyskując tym samym status Uczestniczącej Instytucji Finansowej (Registered Deemed-Compliant FFI).

Bank z chwilą wejścia w życie przepisów implementujących ustawodawstwo FATCA w Polsce, rozpocznie procedurę identyfikacji, weryfikacji oraz raportowania klientów spełniających przesłanki FATCA. Status Uczestniczącej Instytucji Finansowej, oznacza, iż środki zgromadzone na rachunkach bankowych klientów Banku, mające swe źródła w USA, są wolne od ryzyka obciążenia ich sankcją 30 % podatku, w myśl przepisów zawartych w amerykańskim Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code), tym samym lokowanie środków na rachunkach w Banku jest w pełni bezpieczne i korzystne, również dla klientów zagranicznych.

Tekst IGA PL
Tekst IGA ANG

Niniejsza wiadomość jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe. Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Działając w świetle ww. Ustawy, Bank zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych. Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank zobowiązany będzie do przekazania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Bank, począwszy od dnia 01.05.2017r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:

Klient Indywidualny:

 

Klient Instytucjonalny

 

Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych. Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017 r. ww. produkty bankowe, Bank sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.


 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 • Czym jest CRS i EURO-FATCA?

W lutym 2014 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała nowy standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w celach podatkowych (zwany potocznie „CRS”). Model automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej wprowadzony został do jej porządku prawnego dyrektywą Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r., która zmieniła dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (D. Urz. UE z 16/12/2014 r. L 359/1) – (potocznie zwanym „EURO-FATCA”). Z uwagi na powyższe okoliczności, regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, potocznie określa się mianem „Euro-FATCA” alternatywnie „CRS”.

 

 • Jaka jest podstawa prawna w Polsce dotycząca EURO – FATCA i kiedy wchodzi w życie?

W Polsce została uchwalona Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 2017 poz. 648), która obowiązuje swoim zakresem instytucje finansowe począwszy od dnia 1 maja 2017r.

 

 • Kogo dotyczy EURO-FATCA?

EURO-FATCA dotyczy wszystkich Klientów Indywidualnych i Klientów Instytucjonalnych.

 

 • Jakie produkty bankowe są objęte EURO-FATCA?

Produkty bankowe oferowane przez Bank: rachunki ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze.

 

 • Czy złożenie w banku Oświadczenia o rezydencji podatkowej w przypadku zawierania nowej umowy o produkt jest konieczne?

Tak. Stosownie do przepisów Ustawy pobranie Oświadczenia w toku otwierania rachunku jest elementem obligatoryjnym do jego otwarcia. W przypadku odmowy złożenia przez Klienta przedmiotowego Oświadczenia, Bank odmówi zawarcia stosownej umowy i otwarcia rachunku produktu.

 

 • Jak często Klienci są zobowiązani do przekazywania informacji o swojej rezydencji podatkowej do Banku?

Po złożeniu przez Klienta w Banku ważnego Oświadczenia, kolejne będzie konieczne jedynie w przypadku aktualizacji informacji danych osobowych lub jeśli Bank uzna, że status rezydencji podatkowej mógł ulec zmianie.

 

 • Jakie informacje Bank będzie przekazywał do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?

Bank będzie przekazywał informacje dotyczące Klienta (m.in. imię i nazwisko/ nazwę, adres/siedzibę, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).

 

 • Od czego zależy przynależność rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od kilku czynników m.in.: oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących kraju rezydencji podatkowej, każdy Klient zobowiązany jest skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.


 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 • Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:

 1. który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
 2. którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 3. który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych; lub
 4. który jest podmiotem rządowym (w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np. NBP), organizacją międzynarodową.
 • EURO – FATCA i CRS:

Reżimy automatycznej wymiany informacji w dziedzicznie opodatkowania wdrażane do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017r. poz. 648), sporządzoną w oparciu o przepisy międzynarodowe.

 • Instytucja finansowa:

W typowych sytuacjach jest to podmiot:

 1. przyjmujący depozyt w ramach działalności bankowej lub podobnej,
 2. przechowujący aktywa finansowe na rachunek innych osób,
 3. zarządzający aktywami i funduszami,
 4. zarządzający środkami pieniężnymi lub innymi aktywami finansowymi w cudzym imieniu.
 • Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą.

 • Klient Instytucjonalny:

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli takie jak: spółka kapitałowa, spółka osobowa lub fundacja. Definicja nie obejmuje natomiast Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów EURO-FATCA traktuje się je jak Klienta Indywidualnego.

 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 • Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą Klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EURO-FATCA. Wzory Oświadczeń, stosowane w Banku są dostępne na stronie internetowej Banku.

 • Pasywny NFE:

Podmiot niebędący instytucją finansową i aktywnym NFE.

 • Rezydencja podatkowa:

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (domicyl podatkowy). Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

 • Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 • TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej lub — w przypadku braku TIN — jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia / ubezpieczenia społecznego, kod / numer identyfikacji obywatela / osobisty numer identyfikacyjny / numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.


 

 

 

Bezpieczna bankowość

Drogi Kliencie!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z bankowości internetowej przy pomocy technologii i rozwiązań oferowanych przez nasz Bank oraz paru cennych rad, które zamieściliśmy poniżej.

Ze względu na to, że dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa. Prosimy o poświęcenie paru chwil na zapoznanie się ze wskazówkami, które mogą ułatwić bezpieczne korzystanie z systemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając ze swojego konta oraz podczas transakcji internetowych pamiętaj:

 • zabezpieczyć swój komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 • regularnie aktualizować system operacyjny, wersje przeglądarki oraz oprogramowanie na komputerze, przy użyciu którego korzystasz z bankowości elektronicznej
 • używać oprogramowania z legalnego źródła. Oprogramowanie ściągane z Internetu może być zmodyfikowane przez hakerów. Twórcy legalnych systemów tworzą aktualizacje usuwające na bieżąco luki w zabezpieczeniach
 • regularnie zmieniać swoje hasło dostępu. Staraj się, aby było ono trudne do rozszyfrowania. Hasło powinno składać się co najmniej z ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz może zawierać znaki specjalne. Dostęp do hasła powinna mieć wyłącznie osoba, której dane hasło dotyczy
 • zawsze sprawdzać numer rachunku odbiorcy, gdy kopiujesz dane do przelewu. Złośliwe oprogramowanie może spowodować, że wkleisz numer rachunku przestępcy. Najlepiej, aby numer NRB był wprowadzany ręcznie
 • ustalić bezpieczne limity transakcyjne dla przelewów internetowych
 • swoje konto internetowe najlepiej obsługiwać w domu i na własnym sprzęcie komputerowym. Przy korzystaniu z bankowości internetowej unikaj miejsc z komputerami i niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, do których dostęp ma wiele osób (np. kawiarenki internetowe, kina, restauracje, punkty publicznego dostępu tzw. hot-spoty)
 • nie otwierać wiadomości i załączników nieznanego pochodzenia, gdyż mogą one zawierać wirusy i złośliwe oprogramowanie pozwalające przestępcom na szpiegowanie Twoich działań
 • logując się na naszą stronę bankowości internetowej, weryfikować poprawność adresu oraz sprawdzać czy połączenie jest szyfrowane (świadczy o tym adres witryny rozpoczynający się od „https://” oraz symbol zamkniętej kłódki)
 • zawsze zwracać uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlanych przez przeglądarkę. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia lepiej zrezygnuj z autoryzacji transakcji
 • być na czasie! Poszerzaj regularnie swoje horyzonty śledząc nasze komunikaty oraz doniesienia dot. najnowszych zabezpieczeń oraz narzędzi, dzięki którym możesz się chronić przed atakiem złośliwych oprogramowań.

 

Pamiętaj, że zabezpieczenie Twoich środków to nasz wspólny cel!

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Folderem pt. "Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie" (naciśnij link żeby ściągnąć dokument pdf)

 

 

 

 

CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

KIEDY DANE MOGĄ TRAFIĆ DO BIK?

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. BIK nie jest  „czarną listą” tylko bazą informacji o klientach banków i SKOK-ów wykorzystywanych do określania ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez klienta w banku lub SKOK-u wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.

 

JAKIE DANE TRAFIAJĄ DO BIK?

Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z  danym klientem, wskazujące m. in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym.

 

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE W BIK?

Jeśli zobowiązanie spłacałeś terminowo - Twoje dane przetwarzane były w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania.
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres przez Ciebie wskazany, poświadczając Twoją pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez Twojej zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
- nie regulowałeś zobowiązania lub dopuściłeś się zwłoki powyżej 60 dni,
- upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Ciebie przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania Twoich danych  bez Twojej zgody, a mimo to nie uregulowałeś w tym czasie swojego zobowiązania.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki  metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

 

HISTORIA WAŻNIEJSZA

Sytuacją najkorzystniejszą dla klienta jest terminowo regulowane zobowiązanie, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

Czy pozytywna historia kredytowa jest do czegoś potrzebna?

Klient z pozytywną historią kredytową jest dla  banków i SKOK-ów klientem najcenniejszym. Dzięki niej banki i SKOK-i mogą zaproponować klientom lepsze warunki współpracy. Brak dostępu do historii kredytowej raczej nie ułatwi współpracy z bankiem czy SKOK-iem.Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych klient buduje swoją pozytywną historię kredytow.

 

Zapraszamy również Państwa do przeczytania artykułu pt. "Warto wiedzieć" (naciśnij link żeby otworzyć dokument).

 

 

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

 

Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:
 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

 

Terminy realizacji rozliczeń pieniężnych

Szanowni Państwo informujemy, że:

 1. dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku złożone w dni robocze dla Banku do godz.15:30, realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 15:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku
 2. dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz.14:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 14:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
 3. dyspozycje zakładania lokat terminowych złożone w dni robocze do godz. 15:30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15:30 lub w dni nie będące dniem roboczym dla Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

 

Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe pomiędzy Klientem Banku a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Klienta w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ); lub za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.

Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.

Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

 

 

   

 

Ochrona danych osobowych

„RODO” (lub „GDPR”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. ale obowiązuje bezpośrednio w poszczególnych krajach UE od dnia 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdują się linki do dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych Klientów Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Zapraszamy do zapoznania się załączonymi informacjami.

 

Klauzula informacyjna Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach

 

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

 

Wniosek realizacji praw klienta

 

 

 

 

Komunikaty Banku

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Komunikaty Banku stanowiące formę ogłoszeń dla posiadaczy rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych. Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami. Są one również zamieszczone na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku.

 

Komunikaty Banku w szczególności określają:

 • rodzaje prowadzonych rachunków bankowych
 • waluty, w jakich prowadzone są rachunki bankowe oraz dokonywane mogą być rozliczenia bezgotówkowe
 • rodzaje oprocentowania
 • okresy i minimalne kwoty wnoszonych lokat
 • rodzaje i minimalne kwoty lokat negocjowanych
 • minimalne salda dla poszczególnych rodzajów rachunków bankowych
 • minimalne kwoty wypłat do rąk niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych
 • rodzaje wydawanych kart płatniczych i bankomatowych oraz limity transakcyjne
 • zasady zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego
 • informacje dotyczace gwarantowania depozytów.

 

Komunikaty Banku (naciśnij link żeby ściągnąć odpowiedni dokument):

 1. Komunikat dla Klientów Indywidualnych
 2. Komunikat dla Klientów Instytucjonalnych
 3. Komunikat Banku w sprawie obowiązku informacyjnego w zakresie systemu gwarantowania depozytów
 4. Komunikat Banku w sprawie godzin granicznych realizacji przelewów

 

 

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.