PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wpłynie ona w znaczącym stopniu na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność m.in banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, niezależnych operatorów bankomatów czy innych nie bankowych dostawców usług płatniczych.

Głównym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, a także - wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

Od czasu uchwalenia PSD na rynku płatności detalicznych zaszły bardzo znaczące zmiany pod względem innowacji technologicznych, przejawiające się m.in. gwałtownym wzrostem płatności elektronicznych i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych oraz pojawianiem się na rynku nowych rodzajów usług płatniczych. Dyrektywa w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści ustawy o usługach płatniczych.

Dyrektywa PSD2 - naciśnij link i ściągnij dokument.

 


Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach przedstawia raport z zakresu dostępności interfejsu PSD2 oraz systemu bankowości internetowej.

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany okres dostępność (%) niedostępność (%) dostępność (%) niedostępność (%)
14.12.2019 r. - 13.03.2020 r. 99,37% 0,63% 99,22% 0,78%