Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach zawiadamia Członków Banku, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.

 

Poniżej przedstawiamy następujące dokumenty:

    -  porządek obrad Zebrania Przedstawicieli (naciśnij link i ściągnij dokument);
    - informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych Banku wg danych na dzień 31 grudnia 2022 roku (naciśnij link i ściągnij dokument);

    - projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian w Statucie Banku (naciśnij link i ściągnij dokument).

 

Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach uprzejmie informuje, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w pokoju Głównego Księgowego w Centrali Banku w Piaskach wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty: roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego; sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP; protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.