OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie Zarządu Banku
  2. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 r.
  3. Podstawowa struktura organizacyjna Banku
  4. Dokument Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF
  5. Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu.
  6. Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z art. 431-455 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., a także art. 111a ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

                    - Informacja za 2022 rok

                    - Informacja za 2021 rok

   7. Informacje objęte art. 111b Ustawy Prawo bankowe

   8. Informacja dotycząca regulacji w sprawie konfliktu interesów przyjęta w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach