Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach informuje, że ze względu  na niezależny od Banku wzrost kosztów czynności bankowych została przyjęta Uchwałą  Nr 6/22/2019 Zarządu Banku z dnia 28 maja 2019r. nowa „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla klientów indywidualnych”, zwana dalej Taryfą.

Opłaty i prowizje zostały zmienione na podstawie § 135 i § 136 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach i będą obowiązywały od dnia 1 października 2019 roku.

Aktualna „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla klientów indywidualnych” jak i Taryfa obowiązująca od 1 października 2019r., dostępne są w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku (naciśnij link).

Posiadacz rachunku bankowego ma prawo przed datą wejścia w życie Taryfy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezgłoszenie sprzeciwu do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian.

 

Z poważaniem

Zarząd SBP Piaski