Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2019 r. – oto podsumowanie:

 1. Budżet jest bardzo obszerny, ustawa budżetowa na 2019 r. wraz z załącznikami to prawie 600 stron.
 1. Jedną z ważniejszych zasad budżetowych jest zasada zupełności, która oznacza, że ustawa budżetowa musi zawierać wszystkie planowane dochody i wydatki budżetu państwa na kolejny rok budżetowy.
 1. Dochody budżetu państwa w 2019 r. mają wynieść 387,7 mld zł (w tym około 179,6 mld zł z VAT, 34,8 mld zł z CIT oraz 64,3 mld zł z PIT).
 1. Od 2015 r. dochody podatkowe wzrosły o 100 mld zł (w 2015 r. ukształtowały się one na poziomie 260 mld zł, natomiast na 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 360 mld zł).
 1. Wydatki budżetu państwa w 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 416,2 mld zł.
 1. Przyjęte założenia budżetowe wpisują się w politykę społeczną, rozwojową i inwestycyjną rządu zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 1. W stosunku do 2016 r., w 2019 r. o 36,8% więcej środków przeznaczonych zostanie na cele społeczne, o 20,7% więcej na oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe, o 22,5% więcej na ochronę zdrowia i o 17,3% więcej na emerytury, renty oraz inne świadczenia realizowane przez państwowe fundusze celowe z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 1. Rząd kontynuuje wsparcie Polaków poprzez zagwarantowanie środków na programy społeczne: Rodzina 500+, Dobry Start, Leki dla Seniora oraz Mama 4 Plus, czyli emerytury dla matek, które urodziły 4 i więcej dzieci.
 1. Istota dochodów i wydatków budżetu państwa polega na tym, że dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki nieprzekraczalny limit.
 1. Założono, że poziom dochodów podatkowych w 2019 r. będzie rósł dzięki dobrej sytuacji makroekonomicznej, kontynuacji działań uszczelniających z 2018 r. oraz wprowadzeniu nowych działań uszczelniających system podatkowy.
 1. Za dalszy wzrost dochodów budżetowych będzie odpowiedzialny m.in.:
 • mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment),
 • ustawa o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
 • obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • rozwój systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.
 1. Oprócz zmian, które spowodują wzmocnienie dochodów budżetu państwa wprowadziliśmy rozwiązania wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność (ulga IP BOX, stawka CIT 9% dla małych i średnich firm, mały ZUS).
 1. Poza dochodami i wydatkami, budżet zawiera też takie założenia, jak np. tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto. Według założeń w 2019 r. PKB utrzyma się na poziomie 3,8%. Oczekujemy, że w najbliższych latach będzie rósł udział inwestycji w PKB.
 1. ........................... chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów (naciśnij link).