Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 01.06.2024 roku - na skutek zmian w Prawie bankowym  wynikających z ustawy  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości - bank jest zobowiązany przed zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego i oszczędnościowo-rozliczeniowego do weryfikacji czy numer PESEL Posiadacza rachunku jest zastrzeżony. Procedura weryfikacji przeprowadzana jest również każdorazowo przed dokonaniem w placówce banku przez Posiadacza rachunku bankowego wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 4242 zł brutto). W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej.

Mając na względzie powyższe, koniecznym stało się dokonanie zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach (Regulamin zawierający ww. zmiany będzie obowiązywał od dnia 01.06.2024 r.).

 

Pobierz zmieniony Regulamin:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych