Przeznaczenie - finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością,

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku (ustalana indywidualnie)*

Okres kredytowania - do 12 miesięcy, możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres

Wysokość kredytu w zależności od oceny zdolności kredytowej Klienta, zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Kredyt uruchamiany jest w rachunku bieżącym, Każdy wpływ na ten rachunek odnawia takąż kwotę kredytu, tak więc istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu

Zabezpieczenie

 • weksel in’blanco
 • negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Zalety kredytu

 • szybka decyzja kredytowa,
 • niska prowizja za udzielenie kredytu,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat

 


* Ponad powyższe Bank informuje:

 1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
 3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
 4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
 5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.