Przeznaczenie - finansowanie projektów współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących programów:

1) PROGRAM Inteligentny Rozwój,

2) PROGRAM Infrastruktura i Środowisko,

3) PROGRAM Wiedza Edukacja Rozwój,

4) PROGRAM Polska Cyfrowa,

5) PROGRAM Polska Wschodnia,

6) PROGRAM Pomoc Techniczna,

7) PROGRAMY Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

8) PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich,

9) PROGRAM Rybactwo i Morze,

10) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych Programów Wspólnotowych.

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku (ustalana indywidualnie)*

Okres kredytowania - do 15 lat

 

Wysokość kredytu - stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 85,00% wartości inwestycji

 

Zabezpieczenie - weksel in’blanco, cesja praw na rzecz Banku z umowy dofinansowania inwestycji, negocjowane w zależności od poziomu ryzyka kredytowego i wysokości wnioskowanego kredytu,

Zalety kredytu

 • elastyczne warunki kredytowania
 • niskie oprocentowanie i prowizja za udzielenie kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa,
 • uzyskana kwota dofinansowania inwestycji wygasza w tej części kredyt, zaś pozostała kwota kredytu spłacana jest wg ustalonego terminarza spłat z proporcjonalnym pomniejszeniem każdej raty

* Ponad powyższe Bank informuje:

 1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
 3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
 4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
 5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.