Przeznaczenie

nakłady inwestycyjne związane z budownictwem mieszkaniowym:

 • budową domu jednorodzinnego lub wielomieszkaniowego,
 • budową lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym,
 • nadbudową lub rozbudową budynku mieszkalnego,
 • adaptacją pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • remontem, modernizacją i renowacją lokali i budynków mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkań,
 • uiszczaniem wkładu budowlanego na mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej, wpłatą zaliczek na budowę domu lub mieszkania,
 • zakupem domu jednorodzinnego lub samodzielnego lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • wniesieniem wkładu budowlanego w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • inne cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego,

Oprocentowanie

        WIBOR 3M + marża Banku*, zmienna stopa procentowa

Okres kredytowania

       do 30 lat

Wysokość kredytu

 • stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 80,00% wartości inwestycji,

Zabezpieczenie

 • weksel in’blanco
 • hipoteka na nieruchomości
 • inne zabezpieczenia - np. w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu, celu kredytowania

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt mieszkaniowy
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego (rolnicy)
 • zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Gminy, nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganym dochodzie (pozostali klienci)
 • akt własności działki budowlanej lub użytkowania wieczystego tej działki (wyciąg z czterech działów Księgi Wieczystej) - w przypadku domów jednorodzinnych,
 • tytuł prawny do lokalu – w przypadku adaptacji, remontu lokali w domach wielomieszkaniowych,
 • pozwolenie na budowę domu, rozbudowę lub adaptację domu,
 • dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę lub rozbudowę domu,
 • zestawienie kosztów na remont domu,
 • przedwstępną umowę na zakup domu/lokalu (przy kredycie na zakup).

Zalety kredytu

 • idealny kredyt dla osób marzących o budowie, rozbudowie, remoncie własnego domu - elastyczne warunki finansowania, możliwość rozliczenia tylko 50% kwoty kredytu
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • załatw wszystko w jednym miejscu - dajemy Państwu możliwość szybkiego i najlepszego ubezpieczenia Państwa domu czy mieszkania
 • szybka decyzja kredytowa,
 • niska prowizja za udzielenie kredytu - już od 1,00% od kwoty kredytu (więcej informacji o opłatach i prowizjach znajdziecie Państwo w aktualnej Taryfie opłat i prowizji - naciśnij link).

 

 

Przykład reprezentatywny:

[zmienna stopa procentowa] całkowita kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 8,78% w skali roku (WIBOR 3M - obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika referencyjnego ze wszystkich dni roboczych z ostatniego zakończonego miesiąca, tj. WIBOR 3M za miesiąc marzec 2024 r. równy 5,86% + marża Banku wynosząca 2,92%). Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 3.000,00 zł, odsetki w wys. 264.677,61 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 1.197,60 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. RRSO wynosi 9,3708%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 240 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w wys. 1.250,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 569.094,21 zł.

[okresowo stała stopa procentowa] całkowita kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; w pierwszych 60 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu – kredyt oprocentowany jest okresowo-stałą stałą procentową wynoszącą 9,50% w skali roku. Po zakończeniu okresu okresowo-stałej stopy procentowej kredyt oprocentowany jest zmienną stopą oprocentowania wynoszącą 8,78% w skali roku (WIBOR 3M - obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika referencyjnego ze wszystkich dni roboczych z ostatniego zakończonego miesiąca, tj. WIBOR 3M za miesiąc marca 2024 r. równy 5,86% + marża Banku wynosząca 2,92%). Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 3.000,00 zł, odsetki w wys. 274.155,59 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 1.197,60 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. RRSO wynosi 9,8474%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 240 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w wys. 1.250,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 578.572,19 zł.

 

_________________

* marża oprocentowania kredytu uzależniona jst od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne kredytu, a dokładniej od poziomu tzw. wskaźnika LtV (LtV - z ang. Loan to value - współczynnik określający relację pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu) - i wynosi:

1) 2,52% - dla LtV do 50%

2) 2,92% - dla LtV powyżej 50%

 

Ponad powyższe Bank informuje:

 1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
 3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
 4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
 5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.