Okres kredytowania

       do 20 lat

Wysokość kredytu

       do 70% wartości rynkowej nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Oprocentowanie

        WIBOR 3M + marża*, zmienna stopa procentowa

Zabezpieczenie

 • weksel in’blanco
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości zabudowanych
 • negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Wymagane dokumenty

 • wniosek o kredyt hipoteczny
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (osoby pracujące)
 • informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego (rolnicy)
 • zaświadczenie o dochodowości z Urzędu Gminy, nakazy płatnicze, umowy dzierżawy (rolnicy indywidualni)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganym dochodzie (pozostali klienci)
 • akt własności działki budowlanej lub użytkowania wieczystego tej działki (wyciąg z czterech działów Księgi Wieczystej) - w przypadku domów jednorodzinnych,
 • tytuł prawny do lokalu – w przypadku adaptacji, remontu lokali w domach wielomieszkaniowych,
 • pozwolenie na budowę domu, rozbudowę lub adaptację domu,
 • dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę lub rozbudowę domu,
 • zestawienie kosztów na remont domu,
 • przedwstępną umowę na zakup domu/lokalu (przy kredycie na zakup nieruchomości).

Zalety kredytu

 • kredyt na dowolny cel
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • załatw wszystko w jednym miejscu - dajemy Państwu możliwość szybkiego i najlepszego ubezpieczenia Państwa nieruchomości
 • szybka decyzja kredytowa,
 • niska prowizja za udzielenie kredytu - już od 1,00% od kwoty kredytu (więcej informacji o opłatach i prowizjach znajdziecie Państwo w aktualnej Taryfie opłat i prowizji - naciśnij link).

 

Przykład reprezentatywny:

[zmienna stopa procentowa] całkowita kwota kredytu wynosi 150.000,00 zł; LtV wynosi 70%; okres kredytowania: 240 miesięcy; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,86% w skali roku (WIBOR 3M - obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika referencyjnego ze wszystkich dni roboczych z ostatniego zakończonego miesiąca, tj. WIBOR 3M za miesiąc sierpień 2022r. równy 7,11% + marża Banku wynosząca 3,75%). Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 1.500,00 zł, odsetki w wys. 163.665,02 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 1.197,60 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. RRSO wynosi 11,7184%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 240 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w wys. 625,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 316.581,62 zł.

[okresowo stała stopa procentowa] całkowita kwota kredytu wynosi 150.000,00 zł; LtV wynosi 70%; okres kredytowania: 240 miesięcy; w pierwszych 60 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu – kredyt oprocentowany jest okresowo-stałą stałą procentową wynoszącą 9,50% w skali roku. Po zakończeniu okresu okresowo-stałej stopy procentowej kredyt oprocentowany jest zmienną stopą oprocentowania wynoszącą 10,86% w skali roku (WIBOR 3M - obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika referencyjnego ze wszystkich dni roboczych z ostatniego zakończonego miesiąca, tj. WIBOR 3M za miesiąc sierpień 2022r. równy 7,11% + marża Banku wynosząca 3,75%). Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 1.500,00 zł, odsetki w wys. 154.710,40 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 1.197,60 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. RRSO wynosi 10,7846%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 240 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w wys. 625,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 307.627,00 zł.

 

_________________

* marża oprocentowania kredytu uzależniona jest od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne kredytu, a dokładniej od poziomu tzw. wskaźnika LtV (LtV - z ang. Loan to value - współczynnik określający relację pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu) - i wynosi:

1) 2,95% - dla LtV do 50%

2) 3,75% - dla LtV powyżej 50%

 

Ponad powyższe Bank informuje:

 1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
 2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
 3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
 4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
 5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.