Przeznaczenie - finansowanie dowolnych nakładów inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku (ustalana indywidualnie)*

Okres kredytowania do 15 lat

Wysokość kredytu - stanowi uzupełnienie środków własnych wnioskodawcy, kredyt realizowany jest do kwoty 80,00% wartości inwestycji

Zabezpieczenie - weksel in’blanco, negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Wymagane dokumenty

Zalety kredytu

  • elastyczne warunki kredytowania
  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat i prowizji,
  • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • szybka decyzja kredytowa

* Ponad powyższe Bank informuje:

  1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
  2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
  3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
  4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
  5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.

 

W związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o pożyczce lombardowej wprowadzającej obowiązek stosowania zasad wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w stosunku do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, Bank realizując obowiązki informacyjne w stosunku do kredytów do kwoty 255.550,00 zł przedstawiając poniższy przykład reprezentatywny kredytu:

całkowita kwota kredytu wynosi 250.000,00 zł; okres kredytowania: 120 miesięcy; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 9,57% w skali roku (WIBOR 3M - obliczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika referencyjnego ze wszystkich dni roboczych z ostatniego zakończonego miesiąca, tj. WIBOR 3M za miesiąc listopad 2023 r. równy 5,77% + marża Banku wynosząca 3,80%). Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 1,00%, tj. 2.500,00 zł, odsetki w wys. 132.799,36 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł, koszty prowadzenia rachunku bieżącego, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 598,80 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości (stanowiącej zabezpieczenie kredytu) spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości (Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla Klienta). RRSO wynosi 10,3441%, zakładając, że kapitał kredytu będzie płatny w 10 malejących ratach rocznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) w wys. 25.000,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty: 386.117,16 zł.