Przeznaczenie - finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością, każdy wpływ na rachunek odnawia kwotę kredytu, stąd możliwość wielokrotnego korzystania z limitu kredytowego

Oprocentowanie - WIBOR 3M + marża Banku (indywidualnie ustalana)*

Okres kredytowania - do 12 miesięcy, możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres

Wysokość kredytu - na ile pozwala zdolność kredytowa

Zabezpieczenie - weksel in’blanco, negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu

Wymagane dokumenty

  - wniosek o kredyt

  - informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego

  - nakazy podatkowe, umowy dzierżawy

  

Zalety kredytu:

  • szybka decyzja kredytowa,
  • brak ukrytych dodatkowych opłat lub prowizji (np. od niewykorzystanej kwoty kredytu
  • możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanego limitu kredytowego - każdy wpływ na rachunek odnawia kwotę kredytu

* Ponad powyższe Bank informuje:

  1. Wysokość WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.
  2. Opublikowana stawka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.
  3. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych.
  4. Informacja o wysokości stawki WIBOR 3M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
  5. Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmianą stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokość naliczanych i pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.