Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe typu "Konto Student" Bank otwiera i prowadzi dla osób fizycznych - rezydentów i nierezydentów, o pełnej zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 26 roku życia.

 

Rachunek może być otwarty na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwu osób, z których przynajmniej jedna nie ukończyła 26 roku życia i jest studentem lub uczniem.

Posiadacz rachunku przed podpisaniem umowy Konto Student dostarcza do Banku aktualną legitymację potwierdzającą status studenta lub ucznia (albo decyzji o przyjęciu na studia).

Konto Student umożliwia dodatkowo korzystanie z:

1) kanałów bankowości elektronicznej

2) dopuszczalnego debetu

3) kart płatniczych (MasterCard PayPass lub VISA PayWave).

 

Posiadacz Konta Student, w przypadku utraty statusu studenta lub ucznia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Banku. Co się dzieje dalej?

  • na wniosek Posiadacza podpisuje z nim umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zgodnie z aktualną ofertą Banku na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym historia operacji jest zaliczana do nowego rachunku;
  • wypowiada dotychczasową Umowę zachowując 2-miesieczny okres wypowiedzenia.

 


Przydatne dokumenty i informacje:

1) Tryb i warunki otrzymywania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2) Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym

3) Godziny graniczne realizacji przelewów

4) Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klienta

5) Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez Klienta

6) Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego

7)  Taryfa opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych

8)  Tabela oprocentowania produktów bankowych